2651007669 | info@smconsulting.gr | Βρείτε μας στο facebook | SM Consulting

ΠΑΑ

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών – 2η Πρόσκληση

Στόχος του Υπομέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» είναι η δημιουργία νέων, βιώσιμων, δυναμικών και ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Δικαιούχοι:

Η 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης του Υπομέτρου, εφαρμόζεται στις Περιφέρειες στις οποίες μετά την 1η Πρόσκληση, προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης
και οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για νέα προκήρυξη του προγράμματος εντός του 2017. Οι περιοχές εφαρμογής της 2ης Πρόσκλησης είναι οι ακόλουθες:

 • Αττικής
 • Ηπείρου
 • Ιονίων Νήσων
 • Νοτίου Αιγαίου

Δικαιούχοι μπορούν να είναι Φυσικά και Νομικά πρόσωπα.

Για να είναι επιλέξιμος ένας υποψήφιος, φυσικό πρόσωπο, ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να:

 • έχει συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του
 • είναι μόνιμος κάτοικος των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου
 • έχει εγκατασταθεί για πρώτη φορά (πρώτη φορά επαγγελματική ενασχόληση), κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης και δεν πρέπει να έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης
 • είναι εγγεγραμμένος στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης στο Υπομέτρο 6.1.
 • διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνει τη δέσμευση να τα αποκτήσει μέσω του Υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισής τους
 • εκπληρώνει την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη με δεσμευτικούς ποιοτικούς ή/και ποσοτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες

Επίσης, η εκμετάλλευσή του θα πρέπει, μεταξύ άλλων να:

 • βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας του
 • έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με €8.000 έως και €100.000


Παράλληλα, τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν, μεταξύ άλλων:

 • ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, ο οποίος μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου σε ποσοστό τουλάχιστον 51%, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της προκήρυξης
 • έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού – νόμιμου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας περιφέρειας
 • ως δραστηριότητα τη γεωργική παραγωγή (ΚΑΔ-01). Δραστηριότητες στην αλιεία δε λαμβάνονται υπόψη

Και για τις δυο περιπτώσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) θα πρέπει να:

 • είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα (για τα φυσικά πρόσωπα) ή ως κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης (για τα νομικά πρόσωπα)

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Για την πρώτη εγκατάσταση του νέου γεωργού χορηγείται ποσό ενίσχυσης κατ’ αποκοπή, το οποίο θα κυμαίνεται από €17.000 έως €22.000 ως εξής:

 • για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν φυτική ή και μικτή παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι €17.000 και αυξάνεται στα €19.500
  εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών
 • για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν κτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι €19.500 ή €22.000 εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών

Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται σε 2 δόσεις:

 • με την έκδοση της απόφασης ένταξης καταβάλλεται η πρώτη δόση το 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης
 • εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων καταβάλλεται η τελευταία δόση

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες.


Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων θα καθοριστεί στην πρόσκληση του Υπομέτρου.

 

Σχετικό Αρχείο:

SM Consulting, Ιωάννινα

Στέφανος Μαντζούκας


Αναπτυξιακά Προγράμματα
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Οικονομολόγος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Ιωάννινα

2651007669, 6934345679
fax 2651007658
info@smconsulting.gr

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τα Επιδοτούμενα προγράμματα.